تور سوئیس تابستان 98

نوع سفر
هوایی - ایران ایر
آژانس
عالی گشت
تلفن آژانس
۰۲۱-۴۳۶۳۵
خدمات آژانس
◀️بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ◀️ترانسفر فرودگاهی ◀️اقامت در هتل *۴ با صبحانه ◀️بیمه مسافرتی ◀️راهنمای فارسی زبان ◀️ویزا
مدارک لازم
✅ کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه ۱) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الف)مدت اعتبار حداقل ۷ ماه از تاریخ ورود داشتن دو صفحه سفید رو به روهم ۲)۷ قطعه عکس۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۷ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) ۳) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن ۴) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی از طرف بانک همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک ✅ باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال باشد ۶ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی آخرین فیش حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) ✅ جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد بــرای فرزنــدان زیــر۱۸ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) ۸) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ✅ حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد ✅ تکمیل فرم مشخصات فردی ✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند ✅ چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد ✅ حضور کلیه مسافرین به (افراد ۱۲ سال)در محل انگشت نگاری VFS الزامی است ولی برای لفرادی که در ۲ سال گذشته ویزای شنگن (به جز یونان و ایتالیا )دریافت نموده اند این امکان وجود دارد که بدن حضور در سفارت درخواست ویزا نمایند با این توضیح که اگر ضرورت توسط سفارت اعلام گردد متقاضی لازم است در زمان مقرر جهت انگشت نگاری به مرکز انگشت نگاری VFS مراجعه نماید . لذا فرم سفارت،فرم وکالت نامه و فرم چک لیست برای آن دسته از متقاضیان ضروری بوده و برای در خواست متقاضیان زیر ۱۸ سال امضاء پدر و مادر اجباری میباشد ✅ افرادی که در ۳ سال گذشته سابقه رد ویزا از حوزه شنگن داشته اند ارائه نامه رد ویزا از سفارت مربوطه الزامی است ✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافران از سفر نزد آژانس باقی می ماند آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.
توضیحات بیشتر
♦️ ۸۹۰/۰۰۰ هزار تومان + ۲۶ یورو ورودی سفارت بر عهده مسافر می باشد ♦️ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده آژانس ثبت نام کننده است . ♦️پرواز یه صورت چارتر و گارانتی می باشد و غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد. * در صورت داشتن هرگونه سوالی در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۲۰۴۶۲۷۶ ☎️ تماس حاصل فرمایید ♦️برنامه سفر طبق برنامه ی زیر : روز اول : ورود به فرودگاه میلان با پرواز ایران ایر حرکت از فرودگاه میلان به سمت لوگانو با اتوبوس مدت مسیر ۱:۳۰ و تحویل اتاق در هتل *۴ روز دوم: پس از صرف صبحانه گشت نیم روز بازدید از شهر و مکان های دیدنی لوگانو بازدید از روستای ترون وسطاق ورکت که در سال ۲۰۱۶ زیباترین روستای سوئیس شد کلیسای سانتاماریا به سبک رونساس حرکت به سمت مندریزیو و فرصت خرید در مرکز خرید فاکس تاون بازدید از پارک میزیا توری سوئیس روز سوم : وقت آزاد روز چهارم : گشت نیم روز در شهر لوکارنو و آسکونا روز پنجم: ترانسفر به میلان و پرواز بازگشت