تور پاریس پاییز و زمستان 98

نوع سفر
هوایی - ایران ایر
آژانس
عالی گشت
تلفن آژانس
۰۲۱-۴۳۶۳۵
خدمات آژانس
✈️ پرواز هواپیمایی ایران ایر ◀️۸ روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ◀️ گشت شهری طبق برنامه سفر ◀️ بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی ◀️خدمات ویزای شنگن ◀️هزینه ورودی سفارت بر روی پکیج محاسبه شده است
مدارک لازم
✅ کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه ۱) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الف)مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود ۲)دو قطعه عکس۴*۳ رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای ۶ ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) ۳) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن ۴) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر ۱۰ روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک ✅ باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال باشد ۶ ) اصل و ترجمه مدارک شغلی الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) ✅ جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد بــرای فرزنــدان زیــر۱۸ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) ۸) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار ✅ حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد ✅ تکمیل فرم مشخصات فردی ✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.
توضیحات بیشتر
♦️ نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ یورو ♦️ تور کاملاً به صورت گروهی اجرا می شود. ♦️ مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفارت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند. ♦️ مبلغ ضمانت نامه بانکی بین ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلیون با تئوجه به مدارک ارائه شده معادل آن ارز هم قابل قبول می باشد ✅ برنامه سفر به شرح زیر می باشد: ✅ روز اول :حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس ، انتقال به هتل (این تور با پرواز ترکیش هم قابل اجرا می باشد.) ✅روز دوم :گشت شهری پاریس ✅روز سوم :گشت شهری پاریس ✅ روز چهارم :وقت آزاد - تور انتخابی کاخ ورسای ✅ روز پنجم :وقت آزاد-تور انتخابی دیزنی لند ✅ روز ششم :وقت آزاد-تور انتخابی بروکسل ✅ روز هفتم :وقت آزاد - تور انتخابی قایق سواری بر روی رودخانه سن ✅ روز هشتم :روز پایانی ، انتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهران ☎️ آژانس عالی گشت همه روزه از ساعت ۹ لغایت ۱۹:۰۰ جوابگوی شما عزیزان می باشد با شماره ۴۳۶۳۵-۰۲۱ تماس بگیرید. ♦️ در صورت داشتن هرگونه سوالی در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۲۰۴۶۲۷۶ ☎️ تماس حاصل فرمایید.